1. De school

KBS De Pionier is een school op katholieke grondslag en heeft als een van de speerpunten: Early English. KBS De Pionier biedt leerlingen vanaf groep 1 les in het Engels. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het aanbieden van vroeg vreemde talen onderwijs goed is voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Bovendien geeft het ze een enorme voorsprong in het voortgezet onderwijs. Verder zet de school zich sterk in voor veiligheid, duidelijkheid en structuur, flexibiliteit en ruimte bieden, acceptatie van verschillen en vertrouwen. We doen dat onder meer met het programma Vreedzame School. We mogen spreken van een gezonde school, de school heeft zo’n 375 leerlingen.

Het bestuur

Saskia Makker (voorzitter) Bart van den Haak

Directie

De directeur van de school is Sebastiaan te Kloese.

2. Onderwijs

Het onderwijs op KBS de Pionier wordt aan de hand van de methodes door de leerkrachten vormgegeven. Belangrijk vinden wij dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een bij hen passende leerlijn. Daarom wordt het onderwijs in elke groep aangeboden op drie niveaus zodat de leerlingen kunnen worden aangesproken op hun niveau; verlengde instructie zodat er extra geoefend kan worden of uitdaging voor de leerlingen die sneller door de stof heen gaan.

Op KBS de Pionier zijn de kleutergroepen heterogeen. Wat betekent dat groep 1 en 2 bij elkaar in de groep zitten. Vanaf groep 3 zijn de groepen homogeen; een jaargroep per klas.

Op dit moment bestaat de kleuterbouw uit vijf groepen en vanaf groep 3 tot en met 7 zijn er per schooljaar 2021/2022 twee klassen. Groep 8 is op dit moment nog één groep.

Groep 1 en 2

De kleuterbouw

In de kleutergroepen wordt er spelend geleerd. Dit gebeurt rondom een thema dat klasdoorbrekend aangeboden wordt. Elke periode tussen een vakantie wordt er een thema aangeboden en wordt er gewerkt aan leerdoelen.

Dit alles binnen een dagelijkse routine en structuur die voor overzicht bij de leerlingen zorgen. De dagelijkse structuur wordt onder andere geboden door het gebruik van de dagritmekaarten.

In de kleutergroepen wordt er gewerkt volgens de leerlijnen van Parnassys. Met ontwikkelingsmaterialen oefenen de leerlingen spelenderwijs op eigen tempo en niveau. Er zijn ontwikkelingsmaterialen voor alle leergebieden. Naast de leergebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding is er in de kleuterbouw ook muziek – van een vakdocent – en wordt er met regelmaat les in het Engels gegeven. Ook speelt ICT een rol in de kleuterbouw; diverse programma’s worden gebruikt voor het inoefenen van bepaalde kennis en vaardigheden.

Groepen 3 – 8

Groepen 3 – 8

In de groepen 3 tot en met 8 wordt er gewerkt met methoden voor de verschillende vakken. De leerkracht gebruikt deze methoden als leidraad maar kan – indien nodig of gewenst – afwijken van deze lessen om (beter) aan te sluiten bij wat de groep of leerling nodig heeft.

Rekenen

Rekenen wordt vormgegeven aan de hand van de rekenmethode Wereld in Getallen. Het rekenonderwijs wordt digitaal aangeboden en door middel van Snappet verwerkt. De leerkracht biedt de instructie en daarna kunnen de leerlingen (adaptief) de opdrachten verwerken in Snappet. Elke leerling heeft een eigen ChromeBook waarop zij werken.

Taal en spelling

Taal en spelling worden aangeboden met de methode Staal. In acht aansprekende thema’s worden de leerdoelen in elke groep behandeld.

Lezen

Technisch lezen is een belangrijke vaardigheid om te kunnen begrijpend lezen. Daarom wordt een groot deel van de onderwijstijd gevuld met technisch en begrijpend lezen. Atlantis is hierbij de leidraad. Een methode die in aansprekende teksten de leerlingen meeneemt in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om vloeiend en vlot te kunnen lezen.

In de school is er een schoolbibliotheek die een ruime collectie boeken bevat. De leerlingen zijn allemaal automatisch lid van deze bieb en kunnen hier boeken lenen die zij op school lezen.

Wereldoriënterende vakken

In de groepen 3 en 4 worden de wereldoriënterende vakken in projectvorm aangeboden. Vanaf groep 5 wordt een methode als leidraad gebruikt. Elke periode staat er een vakgebied centraal; biologie, aardrijkskunde of geschiedenis.

Verkeersonderwijs wordt aangeboden aan de hand van actuele verkeerskranten die tot de verbeelding van de leerlingen spreken.

Expressieactiviteiten

Aandacht voor de creatieve ontwikkeling van de leerlingen vinden wij belangrijk. Door middel van onder andere tekenlessen, handvaardigheid, drama en muziek bieden wij de leerlingen de mogelijkheid zich creatief te ontwikkelen. In de school is er een muziekdocent aanwezig die eens per twee weken in elke klas de muziekles verzorgt.

Lichamelijke opvoeding

De vakleerkrachten gymnastiek geven tweemaal per week gymles aan de leerlingen van groep 3 tot en met 8. Er is een afwisseling tussen de lessen: de ene les is gericht op het gebruik van de materialen en de andere les is een spelles, waarbij het sociale element een belangrijke rol speelt. De gymzaal bevindt zich op het schoolplein.
De kleuters bewegen in het speellokaal in de school.

Gedurende het jaar zijn er ook verschillende sportactiviteiten die schoolbreed georganiseerd zijn. Daarnaast maken de leerlingen ook kennis met diverse sporten door workshops van sportverenigingen uit de buurt.

ICT

Elke leerling heeft een eigen Chromebook. Dagelijks wordt hiermee gewerkt. Rekenen is een dagelijks terugkerend, digitaal moment. Maar ook worden de Chromebooks ingezet voor (extra, individuele) oefening middels ondersteunende programma’s. Daarnaast vinden wij het van belang dat de leerlingen ICT vaardig(er) worden en weten hoe zij zich op het internet moeten gedragen. Er zijn duidelijke regels en afspraken rondom het gebruik van de Chromebooks en het bewegen op het internet. De leerkracht heeft de optie om met de leerlingen mee te kijken op de schermen, om het internetgedrag gedurende de les te monitoren.

In elk lokaal is er ook een digitaal schoolbord, dat ingezet wordt ter ondersteuning van de instructies.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap

Je veilig voelen is een voorwaarde om te kunnen leren in de school. Daarom wordt er in de school gebruikgemaakt van De Vreedzame School. Dit is een programma dat een positief effect heeft op het sociaal en emotioneel klimaat en bevordert burgerschap. Aan de hand van De Vreedzame School wordt er gewerkt aan een schoolcultuur waarin er een grote betrokkenheid is naar elkaar. Thema’s die aan bod komen in het programma zijn: een positieve klas, oplossen van conflicten, communicatie, gevoelens en mediatie.

3. Leerlingbegeleiding

Door observaties, gesprekken, toetsen en het dagelijkse werk van de leerlingen houden wij de ontwikkelingen van de leerlingen bij. Tweemaal per jaar is er voor de basisvakken een (landelijke) meetmoment aan de hand van leerlingvolgsysteem-toetsen (Cito) die ons inzicht geven of de leerling (voldoende) groeit in de eigen leerlijn. De groepsleerkracht, de intern begeleider en de remedial teachers (RT’ers) volgen die ontwikkelingen op de voet. Aan de hand van alle gegevens samen wordt er gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerling: kan de leerling voldoende/goed meekomen? Is er extra oefening of uitdaging nodig?

In de groep wordt er aanbod verzorgd op – ten minste – drie niveaus. Indien een leerling meer nodig heeft, zijn er mogelijkheden in de school. Soms komt het voor dat de benodigde begeleiding en ondersteuning niet haalbaar is in onze school, dan wordt er met ouders en vaak externe specialisten samen gekeken naar een passende oplossing.

De zorg in de school

Leeskliniek

Op onze school is er een officiële leeskliniek. De leesspecialist (een opgeleide leerkracht) leest met de leerling wekelijks een uur tot anderhalf uur individueel. Op dit moment biedt de leesspecialist zorg op niveau 3, dit is intensieve begeleiding voor leerlingen die een leesachterstand hebben. Een leerling die deelneemt aan de leeskliniek krijgt op dit moment ongeveer een halfjaar intensieve begeleiding, daarna wordt de begeleiding overgenomen door een RT’er.

Remedial teaching

Leerlingen die opvallen op basis van de verzamelde gegevens hebben soms wat meer begeleiding of ondersteuning nodig. In eerste instantie wordt de zorg in de klas geboden, soms is dat niet voldoende. Op het moment dat de leerling daar nog onvoldoende ontwikkeling laat zien, bieden wij extra zorg. De zorg wordt geboden door de RT’er en afhankelijk van de zorgvraag wordt de begeleiding voor deze leerling daarop aangepast.

Bouw! en Letterster

Sinds schooljaar 2020/2021 werken wij in de school met Bouw! en Letterster. Een digitaal programma dat gericht is op lezen. Leerlingen in groep 1 tot en met 4 werken viermaal per week een kwartier aan Bouw!. De leerlingen worden twee keer in de week begeleid door een oudere leerling van school (tutor) en twee keer in de week wordt er thuis geoefend samen met een ouder/ verzorger.

De leerlingen in groep 5 en 6 oefenen met Letterster onder begeleiding van de leerkracht en ook thuis, onder begeleiding van een ouder/verzorger.

Coördinator Leerlingzaken

De stichting heeft een Coordinator Leerlingzaken in dienst, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de interne begeleiders worden leerlingen naar de Coordinator Leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coordinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GG en GD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De Coordinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerling-overleg (MLO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht.

Oudergesprekken en rapporten

Driemaal per schooljaar zijn er (geplande) gesprekken over de ontwikkeling van de leerling: het startgesprek, een voortgangsgesprek en een rapportgesprek. Wij vinden het belangrijk dat de leerling betrokken is, op de hoogte is en kan reflecteren op zijn eigen ontwikkeling. Daarom is de leerling – vanaf groep 5 – bij het startgesprek aanwezig. Wij zijn nieuwsgierig naar de plannen en verwachtingen van de leerling voor het nieuwe schooljaar en bespreken ook met de leerling waar we naar toe gaan werken met elkaar.

Het voortgangsgesprek is met de ouders en zal gaan over de ontwikkeling van de leerling. Naast de leerresultaten zijn juist ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en het werkgerichte gedrag belangrijke gespreksonderwerpen. Het rapportgesprek is met ouders en wordt gevoerd aan de hand van het rapport.

Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen nog een rapport. Naast deze geplande momenten is het soms nodig of gewenst om een gesprek te hebben. Hiervoor kunt u of de leerkracht met u altijd een afspraak maken.

Resultaten en overgang vaan het voortgezet onderwijs

Op KBS de Pionier wordt in groep 8 de Eindtoets van Cito afgenomen. Als school ben je verplicht om een eindtoets af te nemen, welke je afneemt is een eigen keuze. Wij hebben gekozen voor Cito. De Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd, ondanks dat het een momentopname is, biedt het inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen (zeker met alle andere verzamelde data gedurende de schooldagen).

Onze school scoort met de Eindcito boven het landelijke gemiddelde (535). In 2016 was ons gemiddelde 540, in 2017 542, in 2018 536 in 2019 537 en in 2021 537.

Afgelopen jaar gingen onze leerlingen naar de volgende scholen

Huizermaat Erfgooierscollege

Hilfertsheem

College de Brink

Goois Lyceum

Begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs

Op de informatieavond van groep 8 in september krijgen de ouders de eerste voorlichting over het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een speciale ouderavond voor de ouders van leerlingen in groep 8 in verband met de schoolkeuze na de basisschool. In januari 2021 worden alle ouders en leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een individueel schooladviesgesprek. We geven aan of de leerling – mede op grond van de informatie van de leerkrachten van voorgaande jaren – naar een VMBO, HAVO of VWO kan gaan.

4. De rol van ouders

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen Primair Onderwijs. Dit bestuur, vertegenwoordigd door een bovenschoolse directie, overlegt geregeld met de GMR. De GMR bestaat uit negen ouders en negen teamleden die worden gekozen uit de scholen die deel uitmaken van de stichting. Iedere school vaardigt één ouder en één teamlid af. Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de GMR gemiddeld eens in de zes tot acht weken overleg met de bovenschoolse directie over het reeds gevoerde en nog te voeren beleid. Vaste overlegpunten zijn onder andere het plan van aanpak voor het komende jaar en de begroting. Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de GMR invloed uitoefenen op te nemen besluiten door het bestuur van de AT Scholen. Instemmingsrecht houdt in dat het bestuur van de Verenigde Scholen Alberdingk Thijm een besluit niet kan uitvoeren zolang de GMR niet akkoord is. Adviesbevoegdheid houdt in dat de GMR zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven aan het bestuur van de AT Scholen over zaken die geregeld moeten worden.

Ouderraad (OR)

De ouders/verzorgers van de kinderen van onze school worden bij het inschrijven van hun kind via het inschrijfformulier lid van de oudervereniging. Deze oudervereniging heeft een bestuur dat bestaat uit ouders: de ouderraad. Deze zorgt voor vele activiteiten op en rondom school en fungeert als adviesorgaan van de medezeggenschapsraad. Een aantal keer per jaar vergadert de ouderraad met de directie. Jaarlijks wordt in oktober het financieel jaarverslag over het afgelopen schooljaar vastgesteld. Daarnaast wordt de begroting voor het lopende schooljaar gepresenteerd en wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. (zie volgende paragraaf). U wordt daarover geïnformeerd. Mocht u vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben, of wilt u lid worden van de ouderraad, neemt u dan contact op via or@ kbsdepionier.nl.

Vrijwillige bijdragen van ouders

 • Vrijwillige bijdrage van ouders (schoolfonds en ouderbijdrage)
  Onderwijs is in principe gratis. Via het rijk krijgen we onze gelden naar rato van het aantal kinderen. Dit wordt gebruikt voor personeel, huisvesting en onderwijsmaterialen. Deze subsidie is niet echt ruim te noemen en in onze ogen onvoldoende om te komen tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Wij vragen daarom aan de ouders een bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en komt ten goede aan het schoolfonds. Met deze bijdragen kunnen we versneld nieuwe methodes, aanvullend ICT-materiaal en andere leermiddelen aanschaffen. Ouders zijn via de inschrijving van hun kind op school automatisch lid van de ouderraad. De ouderraad verzorgt vele activiteiten rondom sfeervolle momenten zoals Sint, Kerst, Pasen, carnaval etc.

Door het overmaken van de bijdrage op Raborekening NL95RABO0117580678 t.n.v. AT Scholen gaat u akkoord met de overeenkomst met betrekking tot het schoolfonds en ouderbijdrage. Dit jaar bedraagt de bijdrage € 70,-. Ieder is vrij om dit bedrag te verhogen. U krijgt het betalingsverzoek in een van de eerste schoolweken. Hoewel het niet betalen van de ouderbijdrage niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname, is het voldoen van de ouderbijdrage wel nodig om deze activiteiten aan te kunnen blijven bieden.

 • Incidentele bijdragen voor schoolreisjes, kamp, e.d.
  In de loop van het schooljaar wordt u benaderd voor geldelijke bijdragen. Dit zal betrekking hebben op de kosten voor
  • de kampen: groep 8 € 85,- groep 7 € 45,-, groep 5 en 6 € 32,50;
  • de schoolreisjes: groep 3 en 4 € 27,50
 • Humanitaire acties
  De kinderen zullen benaderd worden om zelf actief mee te werken aan acties voor o.a. kinderpostzegels, de veertigdagenactie en eens in de twee jaar een goede doelenactie.
 • Sponsoring
  Onze school mag gesponsord worden. Misschien is het wel een aardig idee voor u of uw bedrijf. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag op geen enkele wijze schade worden berokkend aan het geestelijk en/of lichamelijk welzijn van leerlingen. Mocht uw bedrijf interesse hebben in het sponsoren van de school, neemt u dan contact op met de directie. Mogelijk gaat het sponsoren u net iets te ver en wilt u zich beperken tot een schenking. Deze mogelijkheid blijft natuurlijk gewoon bestaan.

Communicatie met ouders

We hechten op onze school erg aan goede communicatie met de ouders en we trachten de ouders zo volledig mogelijk te informeren. Dit houdt in dat we laagdrempelig zijn. Om te komen tot een goede afstemming tussen de activiteiten op school en thuis is het essentieel om een goede communicatie tussen ouders en school te bewerkstelligen. Dit doen we door:

 • Informatieavonden voor ouders. Bij aanvang van het schooljaar heeft elke groep een informatieavond, waarop ouders over allerlei zaken, die de groep betreffen geïnformeerd worden.
 • Gespreksavonden, waarop de ouders geïnformeerd worden over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind.
 • Maandelijks een brief met alle activiteiten en relevante informatie. Deze brief wordt per mail verstuurd. Wilt u de papieren versie, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven.
 • Een website waarop de actuele informatie vermeld staat met allerlei foto’s van activiteiten: www.kbsdepionier.nl.
 • De schoolgids die jaarlijks verschijnt en waarin naast de informatie over de school ook de jaarplanning is opgenomen.
 • De incidentele contacten, waarbij of de ouder of de leerkracht het initiatief neemt.
 • Het bijwonen door de directie van een aantal ouderraadsvergaderingen.
 • Het bijwonen van de MR-vergaderingen door teamleden en directie.
 • Bij scheiding hebben beide ouders recht op informatie van de school. Hier dienen beide ouders dan wel om te verzoeken.
 • De ouders hebben de mogelijkheid om inzage te hebben in het administratiesysteem van hun kind. Het gaat hierbij om algemene gegevens, absentie en toetsresultaten.
 • Voor de communicatie met ouders wordt veelal gebruik gemaakt van Parro; een communicatiemiddel van Parnassys.

Ouderactiviteiten/hulpactiviteiten

De ouderraad en het schoolteam doen een dringend beroep op ouders om mee te werken aan de verschillende activiteiten die op school plaatsvinden. Wij hebben in de loop van de jaren ervaren dat wij door de hulp van ouders meer voor en met de leerlingen kunnen doen. U bewijst de school en uw kinderen een enorme dienst. Door deze werkzaamheden krijgt u ook een beter inzicht in het reilen en zeilen van de school waar uw kinderen een groot gedeelte van de dag doorbrengen. De ouders van de kleuters kunnen ook in de hogere groepen hulp verlenen en de ouders van de leerlingen uit de hogere groepen zijn ook welkom in de kleutergroepen. De klassenouders hebben m.b.t. de activiteiten ook een spilfunctie.

De activiteiten waarbij uw hulp wordt gevraagd, zijn o.a.:

 • Het afnemen van technisch leestesten;
 • Assisteren bij groepslezen;
 • Signaleren van luizen;
 • Het bijhouden van de schooltuin;
 • Het assisteren bij de technieklessen;
 • Assisteren bij handvaardigheid/hatex;
 • Begeleiden van excursies;
 • Hulp bij sport- en speldagen;
 • Hulp bij het versieren van de school, b.v. sinterklaas/kerst/carnaval;
 • Het zitting nemen in een werkgroep (ouders en leerkrachten) die vieringen voorbereidt, zoals Sint, Kerst, Carnaval en Pasen etc.

We hopen dat we ook het komend schooljaar weer op voldoende ouders kunnen rekenen, zodat we alle geplande activiteiten weer door kunnen laten gaan. In een aantal situaties is het niet mogelijk kleinere kinderen mee te nemen als u uw hulptaak gaat uitvoeren: zij kunnen b.v. de leesles of de rust naast klaslokalen verstoren.

5. Praktische zaken

Aanmelding en toelating leerlingen

Aanmelding en toelating leerlingen

Bent u geïnteresseerd in onze school voor uw kind? Dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek!

Na dit gesprek krijgt u onder andere het aanmeldformulier mee. Mocht u uw kind willen aanmelden, dan kunt u het formulier ingevuld opsturen/brengen waarna wij de inschrijfprocedure volgen.

Starten in de kleutergroep

Als u geïnteresseerd bent in onze school voor uw kind raden wij aan uw kind tijdig aan te melden. Als u dit heeft gedaan en u heeft bevestigd gekregen dat uw kind naar KBS de Pionier kan, ontvangt u enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt van de toekomstige leerkracht van uw kind een uitnodiging voor een intake. Ook worden er enkele wendagen afgesproken.

De eerste dag na de vierde verjaardag van uw kind start de schoolperiode bij ons. Wij gaan ervan uit dat uw kind alle dagdelen de school bezoekt. In samenspraak met de leerkracht kunnen, indien nodig, in de eerste periode daar andere afspraken over gemaakt worden.
Vanaf het moment dat uw kind vijf jaar is, is uw kind leerplichtig.

Zij-instromers

Als uw kind wisselt van school nadat er al gestart is op een basisschool wordt er altijd gekeken of we plek hebben in betreffende groep. Indien dat het geval is, wordt er altijd eerst overleg gevoerd met de basisschool waar uw kind op dat moment zit. Indien alle partijen het erover eens zijn dat KBS de Pionier passend is voor uw kind kunnen wij de inschrijving voltooien. Bij deze overstap verwachten wij altijd een schoolverlatingsverslag (onderwijskundige rapport). In overleg met u worden wendagen en de startdatum besproken.

Schooltijden

Op KBS de Pionier hebben wij een continurooster. Dat betekent dat de leerling op de lange dagen op school luncht.

Groep 1 t/m 4

Maandag, dinsdag, donderdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Vrijdag 08.30 - 11.45 uur

Groep 5 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag, vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Vanaf 08.20 uur staan de leerkrachten op een plek op het plein, de verzamelplek van de groep. Om 08.25 uur gaan de groepen, onder begeleiding van de leerkracht, een voor een naar binnen. Mocht u iets korts te melden hebben aan de leerkracht, kunt u dat in deze tijd doen. Als u de leerkracht langer wil spreken, kunt u een afspraak maken met de leerkracht.
Onze lessen starten om 08.30 uur.

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie ma 23-10-2023 t/m vr 27-10-2023
Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024
Voorjaarsvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024
Goede Vrijdag vr 29-03-2024
Pasen zo 31-03-2024 t/m ma 01-04-2024
Meivakantie ma 22-04-2024 t/m vr 03-05-2024
Hemelvaart do 09-05-2024 t/m vr 10-05-2024
Pinksteren zo 29-05-2024 t/m ma 30-05-2024
Zomervakantie ma 22-07-2024 t/m vr 30-08-2024
Studiedagen 30-10-2023, 31-01-2024, 16-02-2024, 21-05-2024, 28-06-2024

Extra activiteiten en buitenschoolse activiteiten

Op KBS de Pionier gebeurt het leren niet alleen in de klassensituatie, juist ook momenten buiten de klas bieden mogelijkheden waarin de leerlingen zich ontwikkelen en hun wereld verbreden. Een greep uit activiteiten die wij (jaarlijks) organiseren of waar we jaarlijks aan meedoen:

 • Sportdag
 • Schoolvoetbaltoernooi van de KNVB
 • De Avondvierdaagse
 • Kamp (vanaf groep 5)
 • Schoolreis voor groep 1 tot en met 4
 • Excursies

De ouderraad draagt bij aan deze activiteiten. Zowel in de kosten als in de organisatie van elementen van deze activiteiten.

 • De sportdag is voor de groepen 5 t/m 8 samen met de andere scholen in het complex op de atletiekbaan van Zuidwal in Huizen.
 • De groepen 3 en 4 hebben hun eigen sportdag. Deze vindt op het schoolplein plaats.
 • De school doet mee met het schoolvoetbaltoernooi van de KNVB,
 • de Avondvierdaagse en andere incidentele sporttoernooien of andere culturele manifestaties.
 • Verder gaan de leerlingen van groep 5 en 6 twee dagen (een nacht) op kamp. Groep 7 drie dagen (twee nachten) en groep 8 vier dagen (drie nachten).
 • De groepen 1 t/m 4 gaan op schoolreis. Over de schoolreisjes van de diverse groepen wordt u middels een brief geïnformeerd.
 • Ook dit schooljaar zijn weer diverse excursies gepland. Het betreft museumbezoeken, bezoeken aan bezoekerscentra van Natuurmonumenten, kinderboerderij e.d. De ouderraad draagt bij in de kosten voor deze activiteiten.

Jarige leerlingen

Bij jarig zijn hoort trakteren. Hopelijk houdt u het verstandig en eenvoudig. Wilt u bij een traktatie voor de klasgenootjes van de jarige even contact opnemen met de groepsleerkracht? Deze kan u informeren of er eventueel leerlingen zijn die een dieet volgen. Een jarige uit de kleuter- of onderbouw mag ook de leerkrachten trakteren uit de bouwgroepen. Voor een jarige uit de midden- en bovenbouw geldt dat zij de leerkrachten van de midden- en bovenbouw mogen trakteren. Als u uitnodigingen uitdeelt voor een kinderpartijtje, wilt u dat dan niet op school doen. Het is ontzettend sneu voor leerlingen die (bijna) nooit uitgenodigd worden als zij hiermee op school geconfronteerd worden.

Hoofdluis

Als er bij de leerlingen hoofdluis wordt geconstateerd volgen we het volgende protocol:

 • Ouders melden hoofdluis bij de leerkracht;
 • Hij/zij schat in of controle nodig is;
 • Bij constatering van hoofdluis wordt een informatiebrief meegegeven en de betreffende ouders worden geïnformeerd. De eerste week na elke vakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. Wij vragen enkele ouders dit te doen. Als er hoofdluis geconstateerd wordt, komt er een kaart aan de deur te hangen. Als de kaart er niet meer hangt, kunt u ervan uitgaan dat de plaag weer onder controle is. U kunt op school een luizencape kopen (€ 4,-). Door al deze maatregelen weten we de plaag wel in te dammen. Helemaal voorkomen lukt echter niet.

GGD

In groep 2 worden de leerlingen uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Gekeken wordt naar groei, ontwikkeling en gezondheid. In groep 7 wordt uw kind onderzocht op lichamelijk groei, houding en gezichtsvermogen. Verder staat de gezonde leefstijl centraal. Buiten de school om wordt uw kind uitgenodigd als het negen jaar is voor vaccinaties. Bij vragen en/of problemen kunt u zich in verbinding stellen met de GGD 035 - 692 63 50 of jgz@ggdgooi.nl of logopedie@ggdgooi.nl.

Verzuimbeleid

Bij ziekte van uw kind vragen we u tussen 08.00 uur en 08.20 uur contact op te nemen met school. Als bij de verzuimregistratie blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, dan nemen wij contact met u op. Ook als uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen wij u op. We willen benadrukken dat een noodnummer niet alleen voor ons, maar zeker ook voor uw kind prettig is. Mocht uw telefoonnummer en/of mailadres veranderen, geeft u dat dan door aan de administratie.

We vragen u een eventueel bezoek aan bv. huisarts, tandarts en bijles zoveel mogelijk buiten school te plannen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, neemt u dan contact hierover op met de leerkracht van uw kind.

Buitenschoolse opvang

Informatie over buitenschoolse opvang is te vinden op www.kinderopvanghuizen.nl. Inschrijving en plaatsing vindt plaats via het servicebureau van Stichting Kinderopvang Huizen, Huizermaatweg 356, 1276 LK Huizen, waar u ook terecht kunt met uw vragen over de buitenschoolse opvang. Tel.: 035 - 526 99 99, info@kinderopvanghuizen.nl/plaatsing@kinderopvanghuizen.nl.

Het postadres is Postbus 3070, 1270 EB Huizen. Deze opvang vindt plaats in ons scholencomplex.

Kinderopvang Humanitas biedt naschoolse opvang op de locatie De Grote IJsbeer. Zij delen een heel ruim pand met de kleinschalige kinderopvang De Berevanck. Er worden binnen en buiten veel activiteiten aangeboden en in de vakanties is er een aantrekkelijk activiteitenprogramma. Voor meer informatie kunt ook terecht op de website: www.kinderopvanghumanitas.nl

Overig

 • Neem s.v.p. geen honden mee op het plein. Sommige kinderen zijn er allergisch voor, anderen zijn erg bang voor honden.
 • U kunt te allen tijde oud papier kwijt voor de hoofdingang van de school.
 • De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de school.
 • Houdt u er rekening mee, dat er betrekkelijk weinig parkeerplaatsen voor auto’s zijn rond de school. Probeer in ieder geval niet te parkeren op plaatsen waar de leerlingen lopen of fietsen. Gebruikt u ook de ingang van de school, die uw kind altijd moet gebruiken.
 • In de straat langs de school is een kiss-and-ride strook. Hier mag niet geparkeerd worden.
 • Er mag op de speelplaats niet gefietst worden en voor schooltijd ook niet ge(voet)bald. Dit om de veiligheid van de anderen te waarborgen.
 • Voorzie kostbare zaken en voorwerpen en bepaalde zaken die verwarring kunnen veroorzaken (b.v. laarzen, rollerskates, spijkerjacks van de kleuters) van naam.
6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Montessorischool Centrum
035 - 624 75 97
Naarderstraat 100, 1211 AM
www.montessorischool-centrum.nl 

Montessorischool Zuid
035 - 621 50 57
J.P. Coenstraat 41, 1215 KN
www.montessorischool-zuid.nl 

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl