​​

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een wettelijk verplicht orgaan binnen een school, dat zich inzet voor de belangen van ouders, leerlingen en personeel door inspraak te hebben in het schoolbeleid. Ons MR-team bestaat uit zes leden, drie leden in de oudergeleding en drie leden in de personeelsgeleding, waarvan één positie momenteel vacant is bij de personeelsgeleding.

De MR komt zes keer per jaar bijeen om de onderwerpen te bespreken die van invloed zijn op het schoolbeleid van KBS de Pionier, hierbij sluit de schoolleiding altijd aan bij het tweede deel van de vergadering. Onze taak is om advies te geven aan de schoolleiding en soms instemming te verlenen bij bepaalde besluiten. Zo kun je denken aan instemming op de schoolgids, het schoolplan en de begroting, maar ook meedenken en adviseren bij nieuwe initiatieven of zaken die voortkomen uit de verschillende leerteams binnen de school. Daarnaast neemt ook een lid deel aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van AT-scholen.

Leden Mezegenschapsraad:
Bianca Jansen, leerkracht groep 6a en Plusklas
Elmar Zwart, leekracht groep 7, GMR-lid
Kimberly Kea, ouder groep 4b en 1/2a
Sander Vlug, ouder groep 5a
Sarah Megens, voorzitter MR, ouder groep 5b en 3a 

Contact opnemen
Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen via ons gezamenlijke e-mailadres: mr@kbsdepionier.nl. Uiteraard mag je ons ook aanspreken op het schoolplein. Jouw input is voor ons waardevol en helpt ons om deze taak beter uit te voeren.

Vergaderdata 2023-2024

  •  18 september 2023
  •  13 november 2023
  •  dinsdag 23 januari 2024 (agendapunten aanleveren voor 8 januari) 
  •  maandag 25 maart 2024 (agendapunten aanleveren voor 11 maart)
  •  dinsdag 28 mei 2024 (agendapunten aanleveren voor 13 mei)
  •  donderdag 27 juni 2024 (agendapunten aanleveren voor 14 juni)

Wij vergaderen éénmaal per 6 weken. Het eerste gedeelte van elke vergadering is samen met de directeuren van onze scholen en een vaste afvaardiging van de twee Ouderraden (OR).

In de eerste vergadering van dit schooljaar bepalen we de taakverdeling binnen de MR: wie wordt de voorzitter en wie wordt plaatsvervangend voorzitter.

​Wij geven, gevraagd en ongevraagd, advies aan de schoolleiding over allerlei zaken die de school aangaan. ​De notulen van de MR liggen bij de directie ter inzage.

Blijft u alstublieft ons werk volgen, en ons voorzien van (kritische) vragen en opmerkingen. Wij zijn als persoon aan te spreken, via de brievenbus in het halletjes van de school, of per mail:

mr@kbsdepionier.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.

 

Wie en wat over de MR

De verkiezingen liggen alweer enige tijd achter ons en de nieuwe Medezeggenschapsraad (MR) heeft haar eerste vergadering alweer gehad. Tijd om ons eens aan jullie voor te stellen. Maar voordat we dat doen is het wellicht goed te vertellen wat de MR precies doet. En wat wij voor jullie en jullie kinderen kunnen betekenen.

De MR van onze school bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders en zij worden gekozen door ouders en het personeel van de school. Ieder MR-lid heeft zitting in de raad voor een periode van 2 jaar. Daarna kan een lid zichzelf herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode. Wanneer er meerdere kandidaten zijn worden er verkiezingen gehouden, zoals in mei van dit jaar.

Invloed door instemming en advies

Via de MR zijn ouders en leerkrachten direct betrokken bij het schoolbeleid. Als MR zijn wij in de regel goed op de hoogte van wat er speelt op school en kunnen daar ook invloed op uitoefenen. Eén keer in de zes weken hebben we vergadering, waar de directie tijdens de eerste helft van de vergadering bij aanwezig is. Tijdens het tweede gedeelte overleggen we enkel met de MR en bespreken, waarbij we de vrijheid hebben om onze eigen meningen en ideeën uit te wisselen. 

Er zijn onderwerpen waarbij de school instemming van de MR nodig heeft om beleid te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan het continurooster en het gezond eten beleid. Zonder onze toestemming kunnen deze plannen niet uitgevoerd worden. Over andere onderwerpen kunnen we als MR advies geven, maar dat advies hoeft niet door de school te worden opgevolgd. Denk bijvoorbeeld aan het financieel beleid en de vakantieregeling. We kunnen daar wel onze mening over geven, maar hebben geen directe invloed op dergelijke onderwerpen. Maar we worden daar wel in gehoord.

Bijzonder is verder dat we de vergaderingen samen met de MR van KBS de Bernardus uit het oude dorp voeren. Dat geeft een nog bredere basis voor het uitwerken en bespreken van onze ideeën en meningen.

De GMR

Onze school maakt samen met 17 andere basisscholen in de regio onderdeel uit van de Alberdink Thijmscholen. Alle MR's van deze scholen zijn vertegenwoordigd in een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze raad, waarin bij voorkeur 2 afgevaardigden van iedere MR zitten (1 ouder en 1 leerkracht), praat mee met het schoolbestuur van de AT over het beleid.

Zichtbaarheid van de MR

Jullie zien, als MR hebben we invloed op het reilen en zeilen van de school van jullie kinderen. De MR is daarmee een belangrijk orgaan. We vertegenwoordigen jullie stem en die willen we dan ook graag horen. We realiseren ons dat we niet altijd even goed zichtbaar zijn en daar willen we graag verandering in brengen. Mochten er zaken zijn waar jullie je zorgen over maken of die jullie bespreekbaar willen maken, laat het ons weten. Wanneer dit probleem relevant is voor de MR zullen wij daarover met de school in gesprek te gaan. Je kunt contact met ons opnemen via [email-adres].