​​De Medezeg​genschapsRaad (MR) van de Katholieke Basisschool Blaricum (KBS) bestaat uit
4 ouderleden en 4 leerkrachten, gekozen uit onze twee locaties, KBS De Pionier & KBS Bernardus:


René van den Bos (ouder De Pionier)
Jaap Kalff (ouder Bernardus)
Stefan Paantjes (ouder De Pionier)
Geertrui Nieuwenhuis (leerkracht Bernardus)​
Esther Godefrooy (leerkracht Bernardus) ​
Bianca Jansen (leerkracht De Pionier)
Femke Vos (leerkracht De Pionier)​
Matthijs Visch (ouder Bernardus)

Wij vergaderen éénmaal per 6 weken. Het eerste gedeelte van elke vergadering is samen met de directeuren van onze scholen en een vaste afvaardiging van de twee Ouderraden (OR).

In de eerste vergadering van dit schooljaar bepalen we de taakverdeling binnen de MR: wie wordt de voorzitter en wie wordt plaatsvervangend voorzitter.

​Wij geven, gevraagd en ongevraagd, advies aan de schoolleiding over allerlei zaken die de school aangaan. ​De notulen van de MR liggen bij de directie ter inzage.

Blijft u alstublieft ons werk volgen, en ons voorzien van (kritische) vragen en opmerkingen. Wij zijn als persoon aan te spreken, via de brievenbus in het halletjes van de school, of per mail:

mr@kbsdepionier.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.

 

Wie en wat over de MR

De verkiezingen liggen alweer enige tijd achter ons en de nieuwe Medezeggenschapsraad (MR) heeft haar eerste vergadering alweer gehad. Tijd om ons eens aan jullie voor te stellen. Maar voordat we dat doen is het wellicht goed te vertellen wat de MR precies doet. En wat wij voor jullie en jullie kinderen kunnen betekenen.

De MR van onze school bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders en zij worden gekozen door ouders en het personeel van de school. Ieder MR-lid heeft zitting in de raad voor een periode van 2 jaar. Daarna kan een lid zichzelf herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode. Wanneer er meerdere kandidaten zijn worden er verkiezingen gehouden, zoals in mei van dit jaar.

Invloed door instemming en advies

Via de MR zijn ouders en leerkrachten direct betrokken bij het schoolbeleid. Als MR zijn wij in de regel goed op de hoogte van wat er speelt op school en kunnen daar ook invloed op uitoefenen. Eén keer in de zes weken hebben we vergadering, waar de directie tijdens de eerste helft van de vergadering bij aanwezig is. Tijdens het tweede gedeelte overleggen we enkel met de MR en bespreken, waarbij we de vrijheid hebben om onze eigen meningen en ideeën uit te wisselen. 

Er zijn onderwerpen waarbij de school instemming van de MR nodig heeft om beleid te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan het continurooster en het gezond eten beleid. Zonder onze toestemming kunnen deze plannen niet uitgevoerd worden. Over andere onderwerpen kunnen we als MR advies geven, maar dat advies hoeft niet door de school te worden opgevolgd. Denk bijvoorbeeld aan het financieel beleid en de vakantieregeling. We kunnen daar wel onze mening over geven, maar hebben geen directe invloed op dergelijke onderwerpen. Maar we worden daar wel in gehoord.

Bijzonder is verder dat we de vergaderingen samen met de MR van KBS de Bernardus uit het oude dorp voeren. Dat geeft een nog bredere basis voor het uitwerken en bespreken van onze ideeën en meningen.

De GMR

Onze school maakt samen met 17 andere basisscholen in de regio onderdeel uit van de Alberdink Thijmscholen. Alle MR's van deze scholen zijn vertegenwoordigd in een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze raad, waarin bij voorkeur 2 afgevaardigden van iedere MR zitten (1 ouder en 1 leerkracht), praat mee met het schoolbestuur van de AT over het beleid.

Zichtbaarheid van de MR

Jullie zien, als MR hebben we invloed op het reilen en zeilen van de school van jullie kinderen. De MR is daarmee een belangrijk orgaan. We vertegenwoordigen jullie stem en die willen we dan ook graag horen. We realiseren ons dat we niet altijd even goed zichtbaar zijn en daar willen we graag verandering in brengen. Mochten er zaken zijn waar jullie je zorgen over maken of die jullie bespreekbaar willen maken, laat het ons weten. Wanneer dit probleem relevant is voor de MR zullen wij daarover met de school in gesprek te gaan. Je kunt contact met ons opnemen via [email-adres].