Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. Maar De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een visie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerling-mediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. Dat leren ze o.a. tijdens het werken in klassen- en/of schoolcommissies. De school fungeert zo als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap. De school voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.
 

​Leerling-mediatoren

Bij de Vreedzame School leren we o.m. aan kinderen om zelf conflicten op te lossen. Dit doen we met behulp van Leerling-mediatoren. Leerling-mediatoren zijn kinderen uit de groepen 7 en 8 die een training gekregen hebben binnen onze school hoe ze kunnen bemiddelen bij een conflict tussen andere kinderen. Via een stappenplan helpen deze mediatoren die kinderen bij het oplossen van hun conflict. Uiteraard worden hier kinderen voor ingezet die zichzelf aangemeld hebben en hiervoor toestemming hebben van hun ouders. Voor de opgeleide mediatoren maken we een rooster, zodat zij weten wanneer ze 'dienst' hebben. ​