Medezeggenschapsraad

​De Medezeg​genschapsRaad (MR) van de Katholieke Basisschool Blaricum (KBS ) bestaat uit:
4 ouderleden en 4 leerkrachten, gekozen uit de twee locaties:

- Guus Overgoor (ouder Bernardus) plv. voorzitter 
- René van den Bos (ouder De Pionier) voorzitter​
- Frans van Kogelenberg (ouder Bernardus) 

- Frits Egmond (ouder De Pionier)
- Sonja Helmonds (leerkracht Bernardus)
- Marike van der Horst (leerkracht Bernardus)
- Eva Wolfs (leerkracht De Pionier) 
- Dik Paulussen (leerkracht Bernardus & De Pionier) secretaris

Wij vergaderen éénmaal per 6 weken. Het eerste gedeelte van elke vergadering is samen met de directeuren van onze scholen  en een vaste afgevaardigde van de Ouderraad (OR).

Wij geven, gevraagd en ongevraagd, advies aan de schoolleiding over allerlei zaken die de school aangaan.

 

De notulen van de MR liggen bij de directie ter inzage.

Blijft u alstublieft ons werk volgen, en ons voorzien van (kritische) vragen en opmerkingen. Wij zijn als persoon aan te spreken, via de brievenbus in het halletje van de school, of per mail:

mr@kbsdepionier.nl of mr@kbsbernardus.nl

 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur. 

 
 
 
 
kbs13.JPG
 
 

​​