Medezeggenschapsraad

​​De Medezeg​genschapsRaad (MR) van de Katholieke Basisschool Blaricum (KBS) bestaat uit
4 ouderleden en 4 leerkrachten, gekozen uit onze twee locaties, KBS De Pionier & KBS Bernardus:


René van den Bos (ouder De Pionier)
Jaap Kalff (ouder Bernardus)
Amy-Jane Gielen (ouder De Pionier)
Geertrui Nieuwenhuis (leerkracht Bernardus)​
Marike van der Horst (leerkracht Bernardus) secretaris
Eva Wolfs (leerkracht De Pionier)
Marianne Zurlohe (leerkracht De Pionier)
Matthijs Visch (ouder Bernardus)

Wij vergaderen éénmaal per 6 weken. Het eerste gedeelte van elke vergadering is samen met de directeuren van onze scholen en een vaste afvaardiging van de twee Ouderraden (OR).

In de eerste vergadering van dit schooljaar bepalen we de taakverdeling binnen de MR: wie wordt de voorzitter en wie wordt plaatsvervangend voorzitter.

​Wij geven, gevraagd en ongevraagd, advies aan de schoolleiding over allerlei zaken die de school aangaan. ​De notulen van de MR liggen bij de directie ter inzage.

Blijft u alstublieft ons werk volgen, en ons voorzien van (kritische) vragen en opmerkingen. Wij zijn als persoon aan te spreken, via de brievenbus in het halletjes van de school, of per mail:

mr@kbsdepionier.nl ​

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.

 
 
 
 
kbs13.JPG
 
 

​​