Groep 6

Wat doen we in groep 6?

Dit jaar zitten er 23 kinderen in onze klas, 14 jongens en 9 meisjes.

We leren om samen verantwoordelijk te zijn voor een fijne sfeer in de klas. We vinden het belangrijk dat we elkaar accepteren en respecteren en dat iedereen zich op gemak voelt in de groep. Dit is de basis om te kunnen leren. We besteden daarom regelmatig aandacht aan zaken zoals: hoe we op een positieve manier met elkaar kunnen communiceren, op een constructieve manier met conflicten leren om te gaan en dat aandacht voor ons hart, net zo belangrijk is dan aandacht voor ons hoofd. Om je in te leven in een ander, is het van belang bewust te worden van hoe gevoelens bij jezelf werken. We gebruiken hiervoor de methode van de 'Vreedzame School'. We willen graag dat ieder van ons met plezier naar school gaat.

In groep 6 leren we steeds meer verantwoordelijk, taakgerichter en zelfstandiger met ons werk om te gaan en leren we werken met een weektaak.

Om een idee te geven waar we aan werken bij de verschillende vakken volgt hieronder een overzicht:
 • Rekenen: we werken met de methode 'Wereld en Getallen' waarin we werken in drie niveaugroepen. Zo wordt er bijvoorbeeld voor kinderen die meer nodig hebben, een extra instructie gegeven en werken de snelle en betere leerlingen volgens een routeboekje op maat. De volgende onderdelen komen dit jaar aan de orde:
  • het getallengebied tot 100.000, optellen en aftrekken tot en met 10.000 en 100.000.
  • het kolomsgewijs en uiteindelijk ook het cijferend optellen en aftrekken en het delen met grote getallen en het delen met grote getallen met rest komt aan de orde.
  • met kommagetallen leren werken en met tienden en honderdsten.
  • het meten van lengte, inhoud en gewicht.
  • leren we te werken met geldbedragen en ook schattend te rekenen.
  • voor het eerst leren we breuken.
  • leren we de klok (analoog en digitaal) en de kalender toe te passen in verschillende situaties.
  • verder gebruiken de leerlingen verschillende instrumenten om tijd te meten en te vergelijken.
  • leren we te werken met standaardmaten, schaal en we oppervlakte en omtrek te berekenen.
  • het lezen en interpreteren van o.a. de cirkeldiagram en de pictogram.
  • Daarnaast leren we verhoudingen toepassen in verschillende situaties en rekenen met behulp van de verhoudingstabel.
 • Taal: we werken met de methode 'Taal op Maat'.  Er is veel aandacht voor luister- spreek en schrijfvaardigheid. Ook woordenschat is een onderdeel en leren we verschillende woordsoorten van elkaar te onderscheiden.
 • Begrijpend lezen: hierbij maken we gebruik van de methode 'Nieuwsbegrip'. We leren met het nieuws van de dag en deze methode biedt vele mogelijkheden voor online te leren en maakt gebruik van interessante filmpjes. We leren elke week nieuwe woorden erbij.
 • Technisch lezen: we werken met de methode 'Timboektoe' dat zodanig is opgebouwd dat de risicolezers, de gemiddelde lezers en de betere lezers tijdens de leeslessen met elkaar in contact blijven. Tegelijkertijd stelt de methode ieder kind in staat om op zijn of haar eigen niveau de leesvaardigheid te ontwikkelen en te verbeteren. We hebben twee leeslessen per week. Eén daarvan is de samen leesles.
 • Spelling: we werken met de methode van José Schraven. We krijgen elke dag een dictee. Dit dictee is er voor bedoeld om de woorden die bij spelling aan bod komen te oefenen. De woorden kunnen we thuis oefenen met het programma 'Bloon'.  Elke week krijgen we eveneens een nieuwe instructie waarbij we een nieuwe spellingsregel leren of herhalen. 1 keer in de drie weken krijgen we een toets dictee en dan wordt er gekeken of we de spellingregels kunnen toepassen en de woorden goed kunnen schrijven.
 • Werkwoordspelling: we gebruiken de methode 'Spelling in de lift' waar we  oefenen met allerlei soorten werkwoorden.
 • Natuur en Techniek: we werken met de methode van 'Naut' dat wat van gewone dingen iets speciaals maakt. Het laat ons de wereld om ons heen zien, ervaren en onderzoeken.
 • Geschiedenis: we werken met de methode 'Brandaan' waarbij een duidelijk verband wordt gelegd tussen verleden en vandaag de dag.
 • Aardrijkskunde: we werken met de methode 'Meander' dat op een boeiende manier laat zien dat aardrijkskunde overal in ons dagelijks leven om ons heen is en deze steeds beter te begrijpen.
 • Bij bovenstaande drie zaakvakken wordt gebruik gemaakt van spannende verhalen, begrijpelijke teksten en leuke filmpjes.
 • Hatex: elke vrijdagmiddag hebben we hatex waar we gedurende het jaar met verschillende materialen en technieken kunnen oefenen.
 • Muziek: we krijgen sinds kort elke week speciaal muziekles van onze muziekmeester Henri Boelen.
 • Verkeer: door middel van een verkeerskrant leren we over verkeerssituaties en het toepassen van de verkeersregels.
 • Gym: we hebben twee keer per week les van onze gymjuf Gitta de Jong in onze grote gymzaal.
 • Werkstukken en boekenkring: elke leerling houdt dit schooljaar één keer een boekenkring en maakt twee werkstukken.
 • Schrijven: vanaf jaargroep 6 gaan we schrijven op een enkele lijn, dus zonder hulplijnen. Wekelijks hebben we een schrijfles vanuit de methode 'Pennenstreken'.
 • Engels: we krijgen elke week drie kwartier les van Kirsty Sharwood. Zij is native speaker. We werken vaak aan de hand van een thema. We praten in het Engels over verschillende onderwerpen en er worden Engelse liedjes gezongen en spelletjes gedaan. Spelenderwijs wordt er aandacht besteed aan zowel spreek-​, luister- en leesvaardigheid.
 • Chromebooks/iPad/computer: we maken regelmatig gebruik van deze middelen waarmee we zelfstandig kunnen oefenen met de lesstof van de verschillende schoolvakken.
 • Takentijd: wekelijks werken we drie kwartier zelfstandig aan onderdelen waar we meer in moeten oefenen en/of extra uitdaging biedt. We werken ieder op ons eigen niveau met gerichte oefenstof. D​it kan op de computer of met aangepaste werkboekjes om maat. Soms krijgen we een extra instructie wanneer dat nodig is.
 • Weeksluiting/presentaties: de groepen 5 t/8 werken regelmatig aan een presentatie en we laten dit aan elkaar zien in een weeksluiting op ons podium. Ouders zijn dan welkom om te komen kijken.
 • Kamp: aan het einde van het jaar gaan we gezellig met elkaar drie dagen op kamp.
 • Excursies: we brengen een bezoek aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en aan theater 'het Singer' in Laren.
 • Overige activiteiten: de lenteloop en een Atletieksportdag bij AV Zuidwal.​